Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου - Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679) τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει αναπτύξει Πολιτική για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, των συνεργατών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Η Πολιτική αφορά στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679).


1) Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως συνεργάτης του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος Πρόγραμμα "Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου", το οποίο εκπροσωπείται από την διευθύντριά του.  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διεύθυνση [email protected] 


2) Για ποιους σκοπούς υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο του προγράμματος Πρόγραμμα "Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου".


3) Ποια προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία;

Τα στοιχεία που μας υποβάλλετε και συλλέγουμε είναι το όνομα, το επίθετο και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το σχολείο που δηλώνετε ότι υπηρετείτε, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες σας ζητούνται από τις φόρμες υποβολής δράσεων, ραντεβού για συμβουλές και φόρμες επικοινωνίες, στα πλαίσια του προγράμματος "Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου". 


4) Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όλη τη διάρκεια του προγράμματος και για 12 μήνες περίπου μετά τη λήξη του, για λόγους αρχειακούς.

Μετά την εν λόγω περίοδο, τα δεδομένα σας διαγράφονται, εκτός αν μας υποβάλετε αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο των αιτήσεων και δεν υπέβαλαν αίτηση διαγράφονται αυτόματα μετά την περίοδο επιλογής των σχολείων.


5)    Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

Δεν υπάρχουν άλλοι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων. 


6)    Θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρα εκτός της ΕΕ ή σε διεθνή οργανισμό;

Επιτρέπεται η μεταβίβαση των δεδομένων σε άλλους φορείς σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι είναι συμμορφωμένοι με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, σε εκείνους που εμπίπτουν σε δικαιοδοσίες που θεωρούνται «επαρκείς», ή σε εκείνους που επαρκούν βάσει εταιρικών κανόνων, που πρέπει να έχουν εγκριθεί από την αντίστοιχη εποπτική αρχή. Για την ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα μέλη του προγράμματος χρησιμοποιούνται υπηρεσίες της Google LLC (βλ. gmail) Για την αποστολή μαζικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ανακοινώσεων χρησιμοποιούνται υπηρεσίες της Amazon AWS και SENDINBLUE. Για την φιλοξενία της πλατφόρμας χρησιμοπούνται υπηρεσίες της OVH.


7)    Εάν δεν έχουν ληφθεί προσωπικά δεδομένα από εσάς, ποια είναι η πηγή τους; 

Δεν ισχύει 


8)    Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της.

Δικαίωμα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην διεύθυνση [email protected]

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.